Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Jest  to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.motorek.pl, prowadzony przez Boruta Motors Auto Sklep Paweł Kłobukowski z siedzibą w Wyszogród ul.Rębowska 66, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej  UGiM-6411/211/1991oraz  NIP: 774-002-36-22, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep2@boruta.biz.  


1. Boruta Motors. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie  sklep.motorek.pl.

2.Klienci  mają możliwość korzystania z sklep.motorek.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.motorek.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.motorek.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Boruta Motors dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Boruta.Motors. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.motorek.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Boruta Motors, której przedmiotem są usługi świadczone przez Boruta Motors, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.motorek.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.motorek.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Boruta Motors są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.motorek.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).   Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w sklep.motorek.pl  w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Boruta Motors . dotycząca zakupu danego produktu w sklep.motorek.pl  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.motorek.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep.motorek.pl , Boruta Motors . może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.motorek.pl  produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Boruta Motors  zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

o Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w sklep.motorek.pl  w zakładce Sprzedaż ratalna Santander.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep.motorek.pl ,Boruta Motors  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy,obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklep.motorek.pl . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Boruta Motors”, produkt należy odesłać na adres magazynu Boruta Motors.

 Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Boruta Motors . Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w sklep.motorek.pl  pod hasłem Gwarancja na produkty w zakładce „Pomoc”.

14. Boruta Motors  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Boruta Motors.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Boruta Motors  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Boruta Motors  albo Boruta Motors  nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Boruta Motors  rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Boruta Motors nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Boruta Motors. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik  do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Boruta Motors  i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres  Boruta Motors w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia.  Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Boruta Motors , na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep.motorek.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep.motorek.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Boruta Motors  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w sklep.motorek.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklep.motorek.pl . Adres e-mail będzie przetwarzany przez Boruta Motors  a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Boruta Motors .

22. Boruta Motors  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.motorek.pl  Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Boruta Motors , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.motorek.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w sklep.motorek.pl   licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Boruta Motors.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Boruta Motors w ramach sklep.motorek.pl  będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1.Boruta Motors oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Boruta Motors oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Boruta Motors  oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Boruta Motors  oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep.motorek.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Boruta Motors  jest:

a.  Boruta Motors - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Boruta Motors;
b. Sklep oraz  Boruta Motors- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Boruta Motors  udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Agito.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Boruta Motors  oraz Sklepu w zakresie sklep.motorek.pl w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep.motorek.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać sklep.motorek.pl  oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep.motorek.pl   oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Boruta Motors informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Boruta Motors  oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Boruta Motors  lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep.motorek.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Boruta Motors lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w sklep.motorek.pl  lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w sklep.motorek.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklep.motorek.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte wsklep.motorek.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklep.motorek.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

12. Boruta Motors  oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Boruta Motors  lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Boruta Motors  lub Sklep danych osobowych innemu niż Boruta Motors lub Sklep administratorowi danych.

13. Boruta Motors oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Boruta Motors  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Boruta Motors  lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Boruta Motors lub Sklepu. lub też gdy Boruta Motors lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep.motorek.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, Boruta Motors  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty sklep.motorek.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. Boruta Motors wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. Boruta Motors  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep.motorek.pl Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep.motorek.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.Przesyłkę nadaj na adres:

BORUTA MOTORS PAWEŁ KŁOBUKOWSKI

09-450 WYSZOGRÓ,UL.RĘBOWSKA 66UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia .


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Boruta Motors Auto Sklep Paweł Kłobukowski  09-450 Wyszogród ,ul.Rębowska 66 sklep.motorekJa ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

WYSYŁKA ZA GRANICĘ
Wysyłka za granicę jest możliwa, ale tylko po wpłynięciu pieniędzy na konto. Nie wysyłamy za granicę za zaliczeniem.
W przypadku tego typu wysyłki. Proszę złożyć zamówienie w sklepie internetowym. W polu uwagi proszę dopisać dokąd ma być zrobiona wysyłka. Wyliczymy dokładnie koszty wysyłki dla danej paczki i danego kraju. Na wpłatę na konto będziemy oczekiwać dopiero po przedstawieniu kosztów wysyłki i uzgodnieniu wszystkich warunków. Jeśli koszty wysyłki będą dla Państwa nie do zaakceptowania to zamówienie anulujemy.

 

Sprzedaż na Raty
W naszym sklepie jest dostępna sprzedaż na raty. Sprzedaż oferujemy w systemie Santander.
W sklepie wybierasz towar , jak zwykłe zakupy. Na koniec wypełniasz swoje dane i wybierasz zakup na raty.
My dla Santander potwierdzamy że towar jest dostępny i zarezerwowany czeka na dopełnienie formalności.
Żagiel kontaktuje się z tobą i podpisujesz stosowne dokumenty albo przez kuriera lub udając się do najbliższego biura Santander.
Jak Santander nam potwierdzi dopełnienie formalności wysyłamy towar. 

Ostrzeżenie o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach reklamowo-statystycznych. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania/dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z zasadami wykorzystania cookies na witrynie sklepu. Znajdziesz tu wyjaśnienie, czym są ciasteczka (cookies), do czego służą prowadzącym sklep i klientom. Korzystanie ze stron sklepu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików typu cookies w celach realizacji usług oraz w celach reklamowo-statystycznych. Możesz zmienić ustawienia przechowywania cookies w swojej przeglądarce dla wszystkich stron w Internecie, lub wybranych. Możesz w ten sposób zablokować ciasteczka dla witryny www.sklep.autodata.pl Prosimy tylko pamiętać, że część funkcjonalności naszej strony może nie działać wówczas poprawnie. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl
Newsletter

Dopisz swój adres e-mail i uzyskaj rabat 20zł na zakupy oraz skorzystaj z bezpłatnych poradników tylko dla subskrybentów